Vindkraften i världen

Danmark var det land som var störst på vindkraften under 1980-talet. I Danmark började den första utbyggnaden av kommersiella vindkraftverk och det var härifrån vindkraften började sin resa ut i världen. Vindkraften tillhör idag en av Danmarks största exporter och den står för ungefär 20 % av landets elproduktion. Det var först på 1990-talet som Tyskland började sin uppbyggnad av vindkraften för att sedan på slutet av 1990-talet gå om Danmark efter att Danmark inte längre haft möjlighet att bygga ut vindkraften på land. Tyskland är idag den största vindkraftsnationen räknat i installerad effekt.  I USA och Kanada har intresset för vindkraften blivit stort igen och man planerar byggen av ett flertal stora vindkraftsparker. I USA byggde man år 2007 ut tre gånger så mycket vindkraft som Tyskland. I Tyskland installerades år 2007 nästan dubbelt så mycket vindkraft som både Kina och Spanien. I Kina har vindkraften vuxit enormt på bara några år. Indien tillhör ett av de länder som har mest vindkraft i världen. Under 2007 installerades 20 000 MW vindkraft i världen vilket motsvarade en ökning på ungefär 30 % jämfört med föregående år. I världen beräknas det idag finnas vindkraft med en sammanlagd effekt på 93 849 MW

Om man tittar på vindkraftens utveckling under en period på 20 år kan man se hur den vuxit från ett småskaligt alternativ till en av de viktigare energikällorna för elförsörjningen i världen.

Utvecklingen i Sverige

Trots att intresset för vindkraft i Sverige nu blivit riktigt stort så tillhör Sverige ett av de länder som halkat efter i utvecklingen. Det var i början av 1990-talet som utbyggnaden av vindkraften började i Sverige och sedan dess har man byggt ut ungefär 50-80 MW vindkraft per år. Regeringens uttalade mål i Sverige har varit att uppnå en effekt av 10 TWh från vindkraftverken till år 2015, det innebär en sjudubbling av den vindkraft som finns idag . Fram till 2005 gick utbyggnaden av vindkraftverk trögt i Sverige, och det berodde på en rad saker. Intresset var lågt bland kommunalpolitiker, miljöprövningarna tog lång tid och det fanns brister i kommunernas planering. Under 2005-2006 tog vindkraftens utveckling ny fart i Sverige. Intresset ökade betydligt genom att tillståndsgivningen blev enklare, nya förbättrade beslut om el-certifikat, effektivare verk, höjda elpriser och sedan givetvis den stora klimatdebatten som lyfte fram vindkraften ytterligare.

I slutet av 2006 fanns ungefär 750 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på ca 500 MW. Under år 2006 producerade vindkraftverken i Sverige ungefär 1 TWh vilket motsvarar 0,7 % av Sveriges totala produktion av el. Vid årsskiftet 2008 beräknades det finnas 958 vindkraftverk med en effekt större än 50 kW i Sverige. Totalt har det installerats verk med en sammanlagd effekt på 789 MW.  Flest vindkraftverk i Sverige finns det på Gotland där det finns ungefär 150 st. År 2007 producerade vindkraftverken i Sverige ungefär 1,48 TWh.

Vindkraften har blivit lönsam i Sverige genom försäljning av el-certifikat. Som elproducent har man rätten att få el-certifikat utfärdat genom att man framställer el genom en förnyelsebar energikälla. Att uppföra ett vindkraftverk som är en förnybar energikälla har på det här viset blivit allt mer lönsamt och det är förklaringen till att allt fler privatpersoner och större skogsbolag bildar föreningar eller bolag för att investera i vindkraften.

Källor:

Wizelius, Tore, 2002, Vindkraft i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft

http://www.svensk-vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27 (faktablad)

Bildkällor:

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft